نوشته‌ها

مهارت

در بیان توسعه فردی خودمان شاید بارها از واژه مهارت استفاده کردیم و ترکیب‌ های مختلف آن از جمله مهارت فردی و مهارت سازمانی و برنامه ریزی برای توسعه مهارت را به ‌کار بردیم...

بلوغ دیررس - بخش دوم

وقتی فردی دچار بلوغ دیررس شده باشد تشخیص بلوغ فکری و فرهنگی وی کاری دشوار و بعضا سخت و محال است بخصوص در بازه های زمانی کوتاه در مراودات و تعامل اجتماعی...

بلوغ دیررس - بخش نخست

بلوغ دیررس در حقیقت عامل اصلی واکنش نا بهنگام انسان در برابر رویدادهای زندگی است، به گونه ای که نوعی سوء مدیریت در چالش ها محسوب می شود...