مساله ترس و اضطراب: یک عامل بازدارنده برای رسیدن به نبوغ

ترس یک مکانیسم دفاعی و طبیعی است. اضطراب هم تا حدی شبیه به آن است. هر دو آنها سبب کاهش کارایی قدرت ذهن می شوند. سیر اتفاقات علمی است. بر اساس برخی مسائل علمی در ذهن، ترس یا اضطراب نیز شکل می گیرد. . ترس در واقع یک مکانیزم دفاعی است که سبب اجتناب می¬شود. ما در هر زمینه ای که ورود می کنیم باید آگاهی داشته باشیم. ممکن است در مسیر رشد ذهنی و روحی خود دچار آسیب ها و یا باور های غلطیترس یک مکانیسم دفاعی و طبیعی است. اضطراب هم تا حدی شبیه به آن است. هر دو آنها سبب کاهش کارایی قدرت ذهن می شوند. سیر اتفاقات علمی است. بر اساس برخی مسائل علمی در ذهن، ترس یا اضطراب نیز شکل می گیرد. . ترس در واقع یک مکانیزم دفاعی است که سبب اجتناب می¬شود. ما در هر زمینه ای که ورود می کنیم باید آگاهی داشته باشیم. ممکن است در مسیر رشد ذهنی و روحی خود دچار آسیب ها و یا باور های غلطی شده باشید که سبب ترس و اضطراب در شما شده باشد. ترس عامل قوی بازدارنده است. ترس شما را نگه می دارد. ذهن ممکن است آسیب ببیند یا طوری تحت تاثیر محرک هائی قرار می گیرد که کارائی اش کم شود.
دکتر تلنت با یاد دادن مهارت های علمی و آگاهی دادن های مختلف به شما نشان می دهد که بیهوده می ترسیده اید و خودتان ناخودآگاه آن را کنار می گذارید. ترس با شما همان کارى را مى کند، که قیچى با بال پرنده.درواقع اساس رویکرد اوبرسه هدف بنا نهاده شده است:
• درک وجود ترس و اضطراب.
• درک کاهش قدرت ذهن بر اثر وجود ترس.
• تدوین برنامه ای برای اینکه حداکثر قدرت ذهن را داشته باشیم تا بتوانیم از نبوغ ذاتی خودمان به بهترین نحو استفاده کنیم.
شده باشید که سبب ترس و اضطراب در شما شده باشد. ترس عامل قوی بازدارنده است. ترس شما را نگه می دارد. ذهن ممکن است آسیب ببیند یا طوری تحت تاثیر محرک هائی قرار می گیرد که کارائی اش کم شود.
دکتر تلنت با یاد دادن مهارت های علمی و آگاهی دادن های مختلف به شما نشان می دهد که بیهوده می ترسیده اید و خودتان ناخودآگاه آن را کنار می گذارید. ترس با شما همان کارى را مى کند، که قیچى با بال پرنده.درواقع اساس رویکرد اوبرسه هدف بنا نهاده شده است:
• درک وجود ترس و اضطراب.
• درک کاهش قدرت ذهن بر اثر وجود ترس.
• تدوین برنامه ای برای اینکه حداکثر قدرت ذهن را داشته باشیم تا بتوانیم از نبوغ ذاتی خودمان به بهترین نحو استفاده کنیم.

یک دیدگاه

  • سلام , مهمان