آموزش

امروزه در همه سازمان ها آموزش نیروی انسانی از سایر مولفه های سازمانی دارای اهمیت بیشتری است.

اهمیت آموزش نیروی انسانی تا حدی است که برخی صاحبنظران  بر این عقیده هستند که آنچه در نهایت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور را تعیین می‌کند، منابع انسانی آموزش دیده آن کشور است، نه سرمایه و یا منابع مادی دیگر.

این منابع انسانی آموزش دیده هستند که سرمایه ‌ها را متراکم می‌سازند.

از منابع طبیعی بهره‌ برداری می‌کنند.

سازمان ‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را به وجود می‌آورند و توسعه سازمانی و ملی را پیش می‌برند.

سازمانی که نتواند مهارت ها، آموزش و دانش افزایی را توسعه دهد و از آن به نحو مؤثری بهره ‌برداری کند، قادر نیست خود را در دنیای سرشار از رقابت امروزی حفظ کند.

تیم دکتر تلنت آماده آموزش و ارائه راهکار در خصوص بالا بردن نظام انگیزشی کارکنان سازمانی شماست.

با ما در تماس باشید