برگزاری اولین کارگاه مسائل روحی وروانی مربوط به سلسله کارگاه های “الفبای شکوفایی نبوغ”

در تاریخ ۹۷/۱۱/۱۸روزپنجشنبه ساعت ۱۷ الی ۱۹ اولین کارگاه از سری کارگاه های الفبای شکوفایی نبوغ توسط اقای دکتر سید حسین رضویان تشکیل شد.دراین کارگاه ۸مساله روحی وروانی که مانع رسیدن به نبوغ می شود بیان گردید. این عوامل بازدارنده شامل ترس و اضطراب،خشم، تعصب،عدم اعتماد به نفس، عدم حس استحقاق ،جمودفکری، بی مسئولیتی ،و شرم و خجالت به طور جداگانه بررسی وراهکار آن ها توضیح داده شد.جلسه به صورت پرسش و پاسخ وبامشارکت افراد درمباحث مذکور برگزار شد.در ادامه مباحث در کارگاه های بعدی به ۸مساله روحی و روانی دیگرو قدرت ذهن و ۱۶ تکنیک و مهارت به شکل علمی و کاربردی پرداخته خواهد شد…

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد

  • سلام , مهمان